وسایلی که پسرای گلم برای درس بعد از جشن(با وسایل بازیافتی)ساخته اند .