دیروز برای تدریس آخرین درس کتاب هدیه ها به نام (در کنار سفره) پسرای گلم سفره انداختند ودر کنار هم  ناهار را خوردند .

در اوج شادی و لذّت آداب غذا خوردن را آموختند....


وامروز هم درکنارهم صبحانه را در کلاس خوردند .