امام محمد تقی علیه السلام فرمودند:

.سه چیز از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است :

از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی
به کسی که از تو بریده است بپیوندی
و هنگامی که با تو به نادانی  رفتار شود ، بردباری کنی .