درکشور آلمان استودیویی وجود داردکه نقّاشی کودکان را به عروسک تبدیل می کند. والدین کودکان ،نقّاشی فرزند خود را برای این استودیو ارسال می کنندواین شرکت ،نقّاشی آن ها رابا جزییات بسیار دقیق و زیبا با وسایلی مانند پارچه،کرک ،نخ و سوزن به شکل عروسک می سازد .در ادامه نمونه هایی از آنهارا می بینیم .

 


 

 

 

 

         

 

البته در تهران هم چیزی شبیه این استودیو هست به نام طرح کودکانه باشو