احراز رتبه ی برتر استانی

کسب این افتخار بزرگ در  شناسنامه آموزشی دبستان

  را به خانواده بزرگ بنیان تبریک می گوییم.