پسرگلم

سلام خسته نباشی

  • تمرین های صفحه ی 30 کتاب کار فارسی را خوش خط و خوانا بنویس .
  • در کتاب  ریاضی خود بخش « فرهنگ نوشتن  » در صفحه ی 16 و معما را در صفحه ی 18 انجام بده .

یاد آوری :

  • برای ارزشیابی ریاضی در روز شنبه ، خوب تکرار و تمرین کن .
  • به یاد داشته باش که روز یک شنبه ادامه ی درس خرس کوچولو را املا خواهیم داشت . این املا توسط دوست تو تصحیح خواهد شد پس حسابی تمرین کن .

توّجه :

  • پسرم برگه هایی که در منزل تکرار و تمرین می کنی را روز شنبه به همراه خود به مدرسه بیاور . شاید این بار تو امتیاز بهترین فعالیت را دریافت کنی . 

 

والدین گرامی

باسلام

پیک ترافیک از طرف معاونت حمل و نفل شهرداری اصفهان ، توسط یکی از اولیا اهدا شده است . در خصوص روان خوانی آن با فرزند خود همکاری کنید .