کارت پستال روز پدر , کارت تبریک روز پدر

راحت نوشتیم:

بابا نان داد  غافل از اینکه پدر برای نان همه ی جوانیش را داد.