شما می توانید با ذهنتان جهت حرکت قطار را تعیین کنید. به مدت کافی به قطار نگاه کنید و سپس به سادگی با ذهنتان جهت حرکت تغییر می کند.

 
 
خطای دید ,عکس متحرک, قطار ,www.jazzaab.ir