امروز در کلاس هدیه ها یاد گرفتیم

اول برای دیگران دعا کنیم و بعد برای خودمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعا یعنی گفت و گو با خدا