10 راه مقابله بالجاجت کودکان

1.درمرحله اول او را بخندانید.لبخند

2.خاطرات کودکی خود ر ابرایش تعریف کنید.متفکر

3.آهنگین و موزون صحبت کنید. سبز                                          

4.او را به رقابت در انجام  یک کار خاص  تشویق  کنید.تشویق

5.با تصوراتتان حواس کودکان را پرت کنید.خیال باطل

6.تغییر صدا دهید.خوشمزه

7.لحظات شیرین را یادآوری کنید.فرشته

8.رازی را به او بگویید.تعجب

9.روی نکات مثبت تاکید بیشتری کنید.خنثی

10.او را غلغلک دهیدقهقهه