• از خیاطی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت: دوختن پارگی های روح و دل با نخ توبه .

 

از باغبانی پرسیدند:
زندگی یعنی چه ؟
گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها زیر نور ایمان . ...

از باستان شناسی پرسیدند:
زندگی یعنی چه ؟ ...
گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون .

از ایینه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت : زدودن غبار ایینه ی دل با شیشه پاک کن توکل .

از میوه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟
گفت : دست چین کردن خوبی ها در صندوقچه ی دل.