زمان...

طولانی می شود برای کسانی که غصه دارند .

کوتاه می شود برای کسانی که شاد هستند.

دیر می گذرد برای کسانی که منتظر هستند.

زود می گذرد برای کسانی که عجله دارند .

اما ابدی می شود برای کسانی که عاشق هستند.