۱. پدر و مادر نباید همیشه به جای کودک فکر کند و عمل نماید. به کودک کمک کنید که خود معلم خود شود و به خود آموزش دهد و خود را تصحیح کند.به او اجازه دهید تا خود تلاش کند و مسئله اش را حل کند و مسئولیت اعمالش را بپذیرد. برای مثال اگر کودکی نداند تکرار مطالب، یه یادآوری آنها کمک می کند، از راه برد تکرار و تمرین استفاده نخواهد کرد.

2. سعی کنید فرزندتان را درگیر فعالیتهای جالب کنید و از تمرینهای بدون هدف و خسته کننده پرهیز نمایید. بدیهی است تمرین باید متنوع، هدف دار،عینی و واقعی، منظم و شادی بخش باشد.

3. سعی کنید موقعیتهای موفقیت آمیز را یک به یک برای فرزندتان فراهم کنید تا احساس خودارزشمندی نماید.

4. سعی کنید فرزندتان را به روشهای گوناگون تشویق کنید و رفتارها و پاسخ های درست او راتقویت نمایید.

5. شناسایی استعدادها و تواناییهای کودک به همان اندازه مهم است که شناسایی محدودیت هاو ناتوانی های او.

6. برای کودک میز یک نفره مخصوص مطالعه فراهم کنید.

7. در ارتباط با فرزندتان، شکل بازرسی به خود نگیرید. بلکه به سادگی به او بگویید: من می خواهم به شما کمک کنم و بدانم این مسئله را چگونه حل می کنی؟

8. در برخورد با کودک پیش داوری نکنید و از قبل نگویید:" من می دانم اشتباه شما در چیست؟ "

9. یادتان باشد انسان تا اشتباه نکند یاد نمی گیرد. البته اجازه ندهید اشتباه ها وارد ذهن شوند.

10. به اندازه توان کودک از او انتظار داشته باشید و به اندازه توانش به او آموزش دهید.

11. همواره شرایطی فراهم کنید که کودک شما موفق شود، توانایی های خود را باور کند و در اواعتماد به نفس ایجاد کنید.

12. سعی کنید از تهدید کردن، مقایسه کردن، سرزنش کردن و خجالت دادن کودک جدا خودداری کنید.

13. سعی کنید در فرزند خود امنیت روانی ایجاد کنید و زمینه های نا امنی روانی و اضطراب را از بینببرید.

14. سعی کنید بطور منظم با معلم فرزندتان در ارتباط باشید و از نزدیک شیوه های آموزشی را موردمشاهده قرار دهید.

15. سعی کنید در جلسات آموزش خانواده شرکت کنید و با افراد متخصص به مشورت بپردازید.

16. سعی کنید کتابها و نشریات مربوط به آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار دهید.( برای مثال نشریه رشد، تربیت، رشد معلم ...

17. تلاش کنید تا فرزندتان را با روشهای یادگیری، روش های مطالعه، روشهای درس خواندن ویادداشت برداری آشنا کنید.

18. یادتان باشد هر کودکی که درست یاد نمی گیرد یا در یادگیری درس و موضوع خاصی مشکل دارد،عقب مانده ی هوشی نیست، بلکه دچار ناتوانی یادگیری یا نارسایی یادگیری است. بنابراین از زدن هرگونه بر چسب( مانند خنگ، تنبل، کودن و ...)  جدا خودداری کنید.