۱. او اهمیت راستگویی را از تو خواهد آموخت. برایش الگویی خوب باش.

۲. زمانی در طول روز را با هم کتاب بخوانید، این برنامه را هر روز ادامه بده.

۳. به یاد داشته باش تشویق، اعتماد به نفس را افزایش می دهد.

 


۴. یادش بده در کارهای خانه به تو کمک کند.

۵. اصرار نداشته باش او را فورا به یک مرد تبدیل کنی، اما اجازه نده پسر بچه باقی بماند.

۶. وقتی کنارش هستی مراقب رفتار و گفتارت باش. او به تو نگاه می کند و رفتارت

    را یاد می گیرد.

۷. برای او فرصتهای رشد و شکوفایی فراهم کن.

۸. با پدرش با عشق و احترام رفتار کن. به او نشان بده مرد بودن چیز خوبی است.

۹. فراموش نکن خداوند مسئولیتی مهم بر عهده تو گذاشته است، پرورش یک پسر

    در دنیای امروز.

۱۰. همیشه با او حرف بزن، از او سوال کن، اجازه بده بداند از زندگیش آگاه هستی.

۱۱. وظیفه تو اینست به او یاد بدی، کارهایش را خودش انجام دهد.

۱۲. به پسرت ایمان داشته باش بیش از آنچه او به خودش ایمان دارد.

۱۳. گاهی سعی کن مسائل را از چشم او ببینی.

۱۴. پسرت را به خودت وایسته نکن. اجازه بده مستقل باشد.

۱۵. تمام تلاشت را بکن محیط خانه آرام و صلح آمیز باشد.

۱۶. به یاد داشته باش هر چقدر شما مادر قویتری باشی، او مرد قویتری می شود.