بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند حق با آن هاست،

 

 

 

به جای اثبات خودمان ، مهربان بودن را انتخاب کنیم ... 

 

 

مهربانی زبانی است که با آن ناشنوا می تواند بشنود و نابینا

 

 می تواند ببیند.