پسرم                                                        

سلام و خسته نباشی

در دفتر مشق سوال های زیر را بادقت یادداشت کن و جواب بده .

1.برای هر یک از نشانه های زیر به طور جداگانه  5 کلمه بنویس .

·         قـ    ق    صـ    ص

2.با کلمه های زیر جمله بساز .

·        درخت بلند -  کتاب فارسی -  کلاس تمیز  - دوست مهربان

3.جمله های نامرتّب زیر را مرتّب کن .

·         درخت   -  است    -   روی  -  گنجشک -  شاخه ی

·         است    -  شیر -   وحشی    -  حیوان

 

در کتاب کلاغ سپید ریاضی : دو صفحه ی 6 و 7 را با دقّت و تمیز انجام بده .