آموختن می تواند درخانه هم صورت گیرد 

۱-برای فرزندتان برنامه کارهای روزانه اش رامشخص کنید.

۲-ازمعلم بپرسیدکه چه کارهایی میتوانددرمنزل برای تقویت یادگیریش انجام دهد.

۳-مطمئن شویدکه فرزندتان هرشب به اندازه کافی می خوابد.

۴-درمنزل وسایلی مانند قیچی،چسب،مدادشمعی و...بگذاریدتاخلاقیت خودرانشان دهد.

۵-ازکتابخانه دیدن کنید وبرای فرزندتان کارت عضویت تهیه کنید.

۶-ازفرزندتان بخواهید که مطالعه روزانه داشته باشد.

۷-مراقب باشید که فرزندتان بیش از۳ساعت تلویزیون نگاه نکند.

۸-برانجام تکالیف فرزندتان نظارت داشته باشید.

۹-زمانی که بافرزندتان مشغول مطالعه هستید بلند بخوانید.

۱۰-اشعاروداستانهای کودکانه برای انها بخوانید.

۱۱-درموردروزهای هفته ماه وسال بافرزندتان بحث کنید.

۱۲-ازانچه درخانه دارید برای کمک به حل مسائل ریاضی استفاده کنیدمثل پول نخود لوبیا و....

۱۳-فرزندتان راموردتشویق قراردهید.

۱۴-بافرزندتان هم صحبت شوید.

۱۵-نسبت به آنچه یادگرفته علاقه نشان دهید.

۱۶-کارهای اورادرجایی ماننددرب یخچال به نمایش بگذارید.