تمارین تقویت هماهنگی چشم ودست:

—مینی بسکتبال
—راکت وتوپ
—تیله بازی
—حمل لیوان پر آب یا حمل زنگوله در کنار بدن
—بازی بولینگ
—بازی یک قل دو قل
—دوختن پارچه با سوزن
—پیچاندن نخ  یا سیم مسی به دور قرقره
—تیراندازی و نشانه گیری با تفنگ پلاستیکی
—بازی ماهیگری با قلاب
—بازی چسبونک
—نگه داشتن چوب 20 سانتی متری روی انگشت
—کوبیدن میخ روی تخته
—قیچی کردن کاغذ
—رسم اشکال با چراغ قوه روی دیوار

فعالیتهای پیشنهادی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست :

—استفاده از خمیر بازی و ساختن اشکال مختلف
— مچاله کردن روزنامه یا کاغذ باطله توسط دست
—باز و بسته کردن ، زیپ ، دکمه ی لباس و بند کفش
— حرکت انگشتان دست وقتی شما اشاره می کنید توسط کودک
—رسم خطوط بوسیله چوب روی ماسه یا شن
— باز و بسته کردن قفل – پیچ و مهره
—بازی با گل رس و درست کردن وسایل مختلف
—رسم یک خط توسط کودک بین خطوط موازی ( آزمون فراستیک )
—رسم اشکال توسط انگشت آغشته به رنگ
—پر کردن و کامل کردن اشکال هندسی نقطه چین
—نوشتن کودک بین دو خط موازی