شیر
 
   

 


 
 
 حمام کردن

 

 
 فست فودها به شهر می آیند
 
   
 
 تغذیه و رشد
 
 

   
 
 انرژی


 

 

 
 
 سطل زباله
 
   
 
 باکتری کجاست


  نظافت اتاق