اگر کودک شما دست خط بد دارد

 و یا در نوشتن مشق کند است مقاله زیر را بخوانید 

 اینجا را کلیک کنید