پسرم

سلام و خسته نباشی .

 

  • در دفتر مشق  ( 40 دقیقه)

از 5 درس اول یک صفحه املا بنویس .

  •   در کتاب ریاضی ( 30 دقیقه)

صفحه های 34 و 35 و 36 با دقت انجام شود . ( سه صفحه )

ارزشیابی ها

  • روز شنبه 9/9/92  ارزشیابی املا از 5 درس اول خواهیم داشت .
  • روز دوشنبه 11/9/92 ارزشیابی ریاضی از فصل دوم خواهیم داشت .
  • روز چهارشنبه 13/9/92 ارزشیابی سوره های حمد و ناس را از حفظ خواهیم داشت .

 والدین گرامی

باسلام

  • در هفته ی آینده اردوی علمی - تفریحی موزه را خواهیم داشت. تاریخ و روز آن متعاقبا اعلام خواهد شد .
  • لطفا کتب و  دفاتر ارسالی به منزل را بررسی و امضا نمایید.
  • جمعهای ذهنی حتما در منزل با روش های گفته شده تکرار وتمرین شود .