نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز

دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین

بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند . . .

فرارسیدن عاشورای حسینی را خدمت همه ی بزرگواران تسلیت عرض می نمایم.  التماس دعا