نام علی(ع): هدایت
   درس علی: عدالت
 راه علی: سعادت
حب علی: لیاقت
  کار علی: شفاعت
     عشق علی: شهادت
ذکر علی: عبادت

      عیدعلی مبارک      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   این شعر هم تقدیم به پسرای گلم

 

            بچه ها شادی کنیم

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

آمده عید غدیر

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)                                        باز گوید مادرم

 

                    قصه های دلپذیر

 

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

 

  بار دیگر شهر ما
بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

                                نورباران می شود

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

                                زیر نور چلچراغ

       شب، چراغان می شود

 

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

 باز هم امشب پدر

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)                               نقل و شیرینی خرید

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)             باز بوی عطرویاس

             می دهد پیغام عید

 

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

          بنده ی خوب خدا

                                         یا پیغمبر علی (ع) بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

او امام مسلمین

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

بهترین رهبر علی

 

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)

  بانگ قرآن مجید

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)                                 می رسد ازکوچه ها

بچه ها شادی کنیم (سرود، عید غدیر)                مژده ی عیدغدیر

               شادی ما بچه ها