فرفره ها و بادنماهایی که پسرای گلم با ذوق وسلیقه ساخته بودند.