برای دانلود جمع وتفریق دورقمی به روش گسترده 

 

روی تصویر کلیک کنید.