پسر گلم

سلام و خسته نباشی .

در کتاب مهارت های نوشتاری

 صفحه ی 41 را تمیز و خوش خط انجام بده .