با سلام

جهت آموزش صحیح مسواک زدن فردا19/9/92 کلیه ی دانش آموزان مسواک شخصی خود را به همراه داشته باشند .