پسرم

سلام وخسته نباشی

  • در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 45 دقیقه )

صفحات 44 و 45 و 47 کامل انجام شود .(سه صفحه )

  • در کتاب مهارت های نوشتاری ( 30 دقیقه )

صفحات51 و 52 کامل انجام شود .

 

  • در کتاب ریاضی ( 10 دقیقه )

صفحه ی 43 را انجام بده.

  • ارزشیابی ها

روز شنبه ارزشیابی شفاهی از 6 درس ابتدای کتاب خواهیم داشت . ارزشیابی شامل : روان خوانی - نگاه کن و بگو - درک مطلب - بخوان و بیندیش - معنی کلمه -مخالف کلمه  می باشد .

روز چهارشنبه ارزشیابی هدیه های آسمان از دروس 1و 2 و 3 و 4 و  5 و 14 به صورت شفاهی خواهیم داشت .