سلام پسرم

در صفحه ی  51 کتاب علوم  قسمت خارج از کلاس را با دقت بخوان و تحقیق خود را تمیز و خوانا در  دردفتر علوم بنویس و دفترت را تا روز دو شنبه به مدرسه بیاور.