سلام

پسر گلم

  • فردا املای درس دوستان ما را خواهیم داشت.خوب تمرین کن .
  • رضایت نامه ی اردوی فردا را فراموش نکن.