یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اندو امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.                                                  یلدایتان مبارک