امروز در زنگ علوم در اوج شادی و لذت مسابقه ی ماشین های بادکنکی برگزار شد.