یارضا(ع)

بر یازده امام چو دلم تنگ می شود
می آیم و طواف مزار تو می کنم

شهادت جانسوز ضامن آهو تسلیت باد