تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی محور..

یادگیری جمع اعداد دورقمی .........................

تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت.................

 

برای انجام بازی تقارن   اینجا  را کلیک کنید .