برای انجام بازی روی تصویر بازی کلیک کن .

ارزش مکانی

 

آموزش ساعت