با سلام

بنا به گزارش اداره ی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان فردا سه شنبه 17/10/92 تعطیل اعلام شد .

پسرم

چنانچه برایت تکلیفی در نظر گرفتم تا فردا ظهر اعلام خواهد شد.