امروز در زنگ علوم نمایشگاهی از دست ساخته های دانش آموزان در کلاس بر پا شد و معاونین محترم هم از این  نمایشگاه بازدبد کردند .