پسر گلم

تکلیفی که برایت گذاشته ام برای تثبیت یادگیری فصل چهار ریاضی است

برای دریافت تکلیف  اینجا  کلیک کنید .