وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می­شکند،

یک زندگی به پایان می­رسد.

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیروئی از داخل می­شکند،

یک زندگی آغاز می­شود

تغییرات بزرگ همیشه از درون انسان آغاز می­شود