پسرم سلام

 در روز چهارشنبه مورخ 9/11/92 ارزشیابی ریاضی از فصل 3 و 4 را خواهیم داشت .