سلام

بنا به گزارش اداره ی آموزش و پرورش استان اصفهان فردا سه شنبه  15/11/92 تعطیل می باشد .