اندازه گیری طول با گیره

 بازی جمع و تفریق

پیشنهاد می کنم بازی جمع و تفریق را حتما انجام بدی خیلی جالبه ( برای انجام بازی نیاز به برنامه فلش داری)