با سلام

به دلیل اشکالاتی که در لود کردن و دریافت نمونه سوالات پیش آمده نمونه سولات فارسی را در ادامه مطلب برایتان قرار دادم .

برای دریافت نمونه سوالات مهارتهای نوشتاری به ادامه مطلب مراجعه نمایید .    با کلمات زیر جمله بساز .

دانایی : ...................................................................................................................................

هنرمند : .................................................................................................................................

صلح : ....................................................................................................................................

حوصله : .................................................................................................................................

پرچم : ....................................................................................................................................

سرگرم : ........................................................................................................


 1. 2.       جملات زیر را با توجه به  کلمه ی داخل کمانک  تغییر بده و بنویس .

من در تعطیلات به زیارت امام رضا (ع) رفتم . ( او )

.......................................................................................... (با پدرو مادرتان )

.......................................................................................... ( خواهیم رفت )

............................................................................................................


 1. 3.       جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن .

...............  به کتابخانه رفتند .                   تو به کتابخانه ............... .

.............. نماز می خواند .                       شما نماز ............... .


 1. 4.       معنی کلمه های زیر را بنویس .

صلح : .....................      خشمگین : ....................    تندرست :...................     پرسید : .................

مریض : ....................        موقع : ....................     عاقبت : .....................


 1. 5.       به جای کلمه ی داخل کمانک کلمه ی دیگری بنویس .

توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر (برنا ) بود ............................................................................

من همیشه (سعی ) می کنم با دوستانم مهربانم باشم  . ..........................................................................

 

 1. 6.       جدول زیر را با دقّت پر کن .

کلمه

هم معنی

مخالف

هم خانواده

تازه

 

 

 

قشنگ

 

 

 

باهنر

 

 

 

آموختن

 

 

 

 

 1. 7.       مرتّب کن .

هر با دقّت بار نگاه می کردم من پرچم به  .

......................................................................................................

در دعا سخن با می گوید آدم موقع خدا .

.....................................................................................................

باشد هنرمند فرزندم دارم دوست من یک .

....................................................................................................


 1. 8.       با کلمه ی ( باز ) دو جمله بنویس که در هر بار  معنای متفاوتی بدهد .

...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................


 1. 9.       کلمات مربوط به هر کلمه را بنویس .

خیّاط : ..........................  ، ......................... ، .....................

ماهی گیر : ....................... ، ........................ ، ....................


 1. 10.   جاهای خالی راکامل کن .

به کسی که اهل اصفهان است ............................ می گویند .

به چیزی که از جنس ................... باشد فلزی می گویند .

کتابخانه یعنی ................................................................................

سبزی فروشی یعنی ........................................................................

به کسی که در اداره کار می کند ..................... می گویند .


 1. 11.   با استفاده از سه کلمه ی (پرنده ،پارک ،فصل ) یک جمله بنویس .

......................................................................................................................


 1. 12.   درباره ی پرچم ایران در دو خط بنویس .

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

                                                                                                                                     موفق باشی دلبندم

طیبه جلیلی