با سلام

بنا به در خواست شما عزیزان بودجه بندی آزمون 3 اندیشمند را برایتان قرار می دهم .

  1. ریاضی از ابتدای کتاب درسی تا پایان فصل اندازه گیری . در جزوه ی اندیشمند از ابتدای جزوه تا پایان صفحه ی 39 .
  2. فارسی از ابتدای کتاب تا پایان درس فردوسی . در جزوه ی اندیشمند از ابتدای قسمت فارسی تا پایان صفحه ی 96 .
  3. علوم از ابتدای کتاب تا پایان درس سرگذشت دانه .در جزوه از ابتدای قسمت علوم تا پایان صفحه ی 137 .

دقت فرمایید که قسمتهای آموزش تکمیلی - نگاهی به درس و دقیق تر بخوان حتما مطالعه گردد .