الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب: بخشش برای تجلی روح وصیقل جسم

پ: پویایی برای پوستن به خروش حیات...

 


ت: تدبیربرای دیدن افق فرداها

ث: ثبات برای ایستادن دربرابربازدارنده ها

ج: جسارت برای ادامه زیستن

چ: چاره اندیشی برای یافتن

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس

خ: خودداری برای تمرین استقامت

د: دوراندیشی برای تحول تاریخ

ذ:ذکرگویی برای اخلاص عمل

ر: رضایت مندی برای احساس شعف

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ: ژرف اندیشی برای شکافتن عمق دردها

س: سخاوت برای گشایش کارها

ش: شایستگی برای لبریزشدن دراوج

ص: صداقت برای بقای دوستی

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد

ط: طاقت برای تحمل شکست

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده درصدف

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها

غ: غیرت برای بقای انسانیت

ف: فداکاری برای قلبهای دردمند

ق: قدرشناسی برای گفتن ناگفته های دل

ک: کرامت برای نگاهی ازسرعشق

گ: گذشت برای پالایش احساس

ل: لیاقت برای تحقق امیدها

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها

و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی: یک رنگی برای گریز از تجربه ی دردهای مشترک

 

               ای کاش همگی این الفبا راخوب بیاموزیم لبخند