پسرم

سلام و خسته نباشی

در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 30 دقیقه )

صفحات 136 - 137 - 138 - 139با دقت انجام شود .

تذکر:

روز شنبه ارزشیابی علوم از دروس 12 و 13 خواهد بود .