پسرم 

سلام

کتاب هایی که تا کنون از مدرسه به امانت برده ای روز شنبه به مدرسه بیاور.