امروزبادیدن نیمکتهای خالیتان بسیار دلتنگتان شدم..گریه