ساعات

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

انجام تکالیف

ایام هفته

8:30 –7:45

9:25- 8:40

10:20- 9:35

11:25- 10:35

12:20 – 11:35

13:30 – 12:30

شنبه

قرآن

ریاضی     

هنر   

علوم

فارسی

انجام تکالیف

یکشنیه

ریاضی     

هدیه ها

فارسی   

علوم

فارسی 

انجام تکالیف

دوشنبه

ریاضی     

هدیه ها

فارسی   

انجام تکالیف

ورزش

ورزش

سه شنبه

فارسی   

ریاضی     

قرآن

فارسی

هنر   

انجام تکالیف

چهارشنبه

علوم

ریاضی     

فارسی

فارسی

قرآن

انجام تکالیف

برنامه هفتگی پایه ی دوم فرهنگ دو

سال تحصیلی94-93