پسرم سلام

عیدت مبارک

دو کاربرگی را که در کلاس دریافت کردی با دقت و تمیز انجام بده .

کاربرگ ریاضی ( 20 دقیقه )

کاربرگ فارسی ( 15 دقیقه )